Декларации по чл.12, т. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на  интереси 

 

 

 

.Doc

Председател на РС - гр.Сандански

Николинка Бузова

.Doc

Администрация

Служители 

 

 

 

 РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ