Notice: Use of undefined constant bg - assumed 'bg' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20

Notice: Use of undefined constant en - assumed 'en' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20
Районен съд - гр. Сандански

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД - ГР. САНДАНСКИ 2015 година    

 

се проведе на 05.02.2016 г. в Съдебна палата - Сандански

 

В присъствието на представляващия ВСС Димитър Узунов, бивш председател на съда в Сандански, председателят на Районен съд - гр. Сандански Николинка Бузова отчете натоварена, но успешна 2015 година както за съдиите, така и за съдебните служители.

Съдия Бузова започна встъпителната си реч, като благодари на представляващия ВСС за отделеното време да бъде сред тях, независимо от многобройните му ангажименти и за възможността да го запознаят лично с постигнатите резултати. Чрез него беше поднесена и благодарност към ВСС, за своевременното и компетентно разрешаване на проблемите при взимането на решения от тяхната компетентност, във връзка с дейността на Районен съд-Сандански.

В отчетния доклад бяха изложени условията на работата през годината и задачите по укрепване на административния и експертния ресурс на съда - атестации на съдии и служители, конкурси за назначаване на нови служители, обучения на магистрати и служители, издаване на актуализирани вътрешни правила, процедура по избирането и назначаването на съдебни заседатели с мандат 2015 - 2020 година, ремонти на сградата на съда. През 2015 година са били извършени и проверки от инспектората на ВСС в двете отделения на съда, от Министрество на правосъдието и от комисия на Народното събрание. В отчета бяха изложени резултатите от извършените проверки, показващи, че работата на екипа от ръководен състав, съдии и служители в Районен съд - Сандански е на изключително високо ниво, което се дължи на добрата работа, предварителната подготовка, компетентността, екипността на работа и старанието на всеки един служител и магистрат в съда, отчете съдия Бузова, което от своя страна им дава пълното основание да твърдят, че РС-Сандански е едно работещо звено в съдебната система и че той не е основание за отправяните критики към българската съдебна система.

Отчете се, че независимо от трудностите, които са съпътсвали работата на съда, прави впечатление добре свършената работа, значителния брой на делата, приключили в тримесечен срок - 90 % от всички дела и незначителният брой на отменените съдебни актове, което се дължи на старанието и усилията, които се полагат от съдиите за спазване на инструктивните срокове за разглеждане на делата, на добрата им лична организация на работа, на дългогодишния им стаж и опит в съдебната система, както и тази на отделните служби, обслужващи процеса.

Констатира се увеличен ръст на постъпланията на административните дела по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, който се свързва с изработването едва през 2015 година на плановете на новообразуваните имоти в землищата от съдебния район и възможността за обжалване на същите по съдебен ред, както и увеличение броя на делата по Закона за административните нарушения и наказания, което се дължи на работата на институциите в страната, отговарящи за съставянето на актове за установяване на административни нарушения и издаването на наказателни постановления. От анализа на постъпилите наказателни общ характер дела през 2015 година, по показател "брой на наказателни дела по видове", се установява, че най-много постъпления дела има по глава 11 от НК "Общоопасни престъпления" - пътнотранспортни произшествия, шофиране в нетрезво състояние, управляние на МПС без шофьорска книжка в едногодишен срок от наказването по административен ред, по глава 5 от НК "Престъпления против собствеността" - кражби и по глава 8 от НК "Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации" - незоконно преминаване през границата.

Накрая съдия Бузова благоради на всички магистрати и служители за положения от тях труд през изминалата година, за тяхната всеотдайност и компетентност при изпълнение на служебните им задължения, за работата им в екип, чийто показател са постигнатите положителни резултати.

След отчета магистратите и служителите изказаха своята благодарност на представляващия ВСС за подобрените условия на работа, като резултат от взетите навременни решения от ВСС.

 

                 Снимки   :    1   2   3   4   5   6