Notice: Use of undefined constant bg - assumed 'bg' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20

Notice: Use of undefined constant en - assumed 'en' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20
Районен съд - гр. Сандански

 

Окръжният съд в Благоевград потвърди 11-годишната присъда „лишаване от свобода" на Димитър Съботанов от Сандански. Той е признат за виновен за престъпление по чл.131а, пр.1 във вр. с чл.128, ал.1 във вр. с ал.2, пр. последно във вр. с чл.29, ал.1, б."а" и б."б" НК. Димитър Съботанов обжалва присъдата си пред Окръжен съд - Благоевград след като в началото на годината Районният съд в Сандански, в лицето на председателя му Николинка Бузова, го осъди на 11 години затвор, за това че 27 март 2014 година около 17.00 ч. в Сандански, на ул. „Борис Сарафов", в условия на опасен рецидив умишлено е причинил тежка телесна повреда на Илиян Милушев от Сандански, вследствие на което той е получил тежка черепно-мозъчна травма, контузия на слепоочна област, контузия на дясната мозъчна хемисфера, лява скула. Според експертизата на съдебни лекари състоянието на пострадалия Милушев е било с постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота. Освен осъдителната присъда 11 години лишаване от свобода, която трябва да изтърпи при строг режим, Съботанов трябва да заплати и обезщетение в размер на 50 000 лева на пострадалия и 7200 лева имуществена вреда, адвокатските разноски по делото, разноските за експертизи и граждански иск. Присъдата на Окръжен съд е окончателна и изцяло потвърждава тази на Районният съд в Сандански 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Мярка за неотклонение

Днес, 05.08.2019 г., в Районен съд-Сандански се разгледа искането от страна на Районна прокуратура-Сандански, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража" спрямо З.Ш., с повдигнато обвинение за  държане на наркотично вещество без надлежно разрешително, на територията на гр. Сандански.

След като изслуша становището на страните и прецени доказателствения материал по делото, съдът намери, че са налице изискуемите от закона предпоставки за вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража" спрямо обвиняемия по делото.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд-Благоевград, като в случай на такива, делото е насрочено за 13.08.2019 г. от 14:30 часа. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД - ГР. САНДАНСКИ 2015 година    

 

се проведе на 05.02.2016 г. в Съдебна палата - Сандански

 

В присъствието на представляващия ВСС Димитър Узунов, бивш председател на съда в Сандански, председателят на Районен съд - гр. Сандански Николинка Бузова отчете натоварена, но успешна 2015 година както за съдиите, така и за съдебните служители.

Съдия Бузова започна встъпителната си реч, като благодари на представляващия ВСС за отделеното време да бъде сред тях, независимо от многобройните му ангажименти и за възможността да го запознаят лично с постигнатите резултати. Чрез него беше поднесена и благодарност към ВСС, за своевременното и компетентно разрешаване на проблемите при взимането на решения от тяхната компетентност, във връзка с дейността на Районен съд-Сандански.

В отчетния доклад бяха изложени условията на работата през годината и задачите по укрепване на административния и експертния ресурс на съда - атестации на съдии и служители, конкурси за назначаване на нови служители, обучения на магистрати и служители, издаване на актуализирани вътрешни правила, процедура по избирането и назначаването на съдебни заседатели с мандат 2015 - 2020 година, ремонти на сградата на съда. През 2015 година са били извършени и проверки от инспектората на ВСС в двете отделения на съда, от Министрество на правосъдието и от комисия на Народното събрание. В отчета бяха изложени резултатите от извършените проверки, показващи, че работата на екипа от ръководен състав, съдии и служители в Районен съд - Сандански е на изключително високо ниво, което се дължи на добрата работа, предварителната подготовка, компетентността, екипността на работа и старанието на всеки един служител и магистрат в съда, отчете съдия Бузова, което от своя страна им дава пълното основание да твърдят, че РС-Сандански е едно работещо звено в съдебната система и че той не е основание за отправяните критики към българската съдебна система.

Отчете се, че независимо от трудностите, които са съпътсвали работата на съда, прави впечатление добре свършената работа, значителния брой на делата, приключили в тримесечен срок - 90 % от всички дела и незначителният брой на отменените съдебни актове, което се дължи на старанието и усилията, които се полагат от съдиите за спазване на инструктивните срокове за разглеждане на делата, на добрата им лична организация на работа, на дългогодишния им стаж и опит в съдебната система, както и тази на отделните служби, обслужващи процеса.

Констатира се увеличен ръст на постъпланията на административните дела по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, който се свързва с изработването едва през 2015 година на плановете на новообразуваните имоти в землищата от съдебния район и възможността за обжалване на същите по съдебен ред, както и увеличение броя на делата по Закона за административните нарушения и наказания, което се дължи на работата на институциите в страната, отговарящи за съставянето на актове за установяване на административни нарушения и издаването на наказателни постановления. От анализа на постъпилите наказателни общ характер дела през 2015 година, по показател "брой на наказателни дела по видове", се установява, че най-много постъпления дела има по глава 11 от НК "Общоопасни престъпления" - пътнотранспортни произшествия, шофиране в нетрезво състояние, управляние на МПС без шофьорска книжка в едногодишен срок от наказването по административен ред, по глава 5 от НК "Престъпления против собствеността" - кражби и по глава 8 от НК "Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации" - незоконно преминаване през границата.

Накрая съдия Бузова благоради на всички магистрати и служители за положения от тях труд през изминалата година, за тяхната всеотдайност и компетентност при изпълнение на служебните им задължения, за работата им в екип, чийто показател са постигнатите положителни резултати.

След отчета магистратите и служителите изказаха своята благодарност на представляващия ВСС за подобрените условия на работа, като резултат от взетите навременни решения от ВСС.

 

                 Снимки   :    1   2   3   4   5   6