У  К  А  З  А  Н  И  Я

към потребителите за начина на достъп до публикуваните                  съдебни актове на интернетстраницата на РС-гр.Сандански

 

В лявото меню на сайта са създадени три бутона: бутон "съдебни актове",бутон "граждански дела" и бутон "наказателни дела".

При натискане на бутон "съдебни актове" се появяват  публикуваните актове и от двата вида дела - граждански и наказателни.

При натискане на бутон "граждански дела" се появяват   публикуваните актове само по граждански дела.

При натискане на бутон "наказателни дела" се появяват   публикуваните актове само по наказателни дела.

Според вида на делото,което Ви интересува,следва да натиснете съответният бутон.Например,ако търсите съдебен акт,постановен по гражданско дело,следва да натиснете бутон "граждански дела".

При натискане на някой от посочените по-горе бутони,ще се отвори модул за публикуваните съдебни актове и за търсене на публикувани актове.Те са подредени в таблица по реда на публикуването им.Например на първа позиция в таблицата фигурира съдебният акт,който е току-що публикуван.Разглеждането на съдебния акт се осъществява,като се натисне върху надпис "doc",стоящ в първата колона на таблицата.

В случай,че желаете да намерите конкретно дело е необходимо да въведете в двете редактируеми полета,намиращи се над таблицата, номера и годината на делото,след което натиснете бутон "търси".