Notice: Use of undefined constant bg - assumed 'bg' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20

Notice: Use of undefined constant en - assumed 'en' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20
Районен съд - гр. Сандански

 Утвърждавам:

                          (Председател)                        

 

                              П Р А В И Л А

                   за изпращане на дела от РС-гр.Сандански за експертиза

 

 

1.Делата да се изпращат на вещите лица по пощата/куриер с придружаващо писмо с известие за доставяне или се предават лично на вещото лице.

2.Екземпляр от придружаващото писмо до вещото лице и известието за доставянето му задължително се прилагатк към делото.

3.За изпратените дела на вещите лица се води регистър от служба "Деловодство",в който се описват данни за номера на делото,датата и начина на изпращането му(по поща/куриер или предадено лично на вещото лице),както  и броя на съдържащите се в кориците на делото листа.

4.Преди изпращане на делото служителите от служба "Деловодство" прономероват и прошнороват делото,след което го изпращат на вещото лице.

5.В случаите,когато делото се предава лично на вещото лице,служителят от служба "Деловодство" удостоверява този факт,чрез изготвяне на приемо-предавателен протокол,в следния образец:

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л

                                                гр.Сандански- 28.09.2009 г

 

Днес 28.09.2009 г  Регина Каменорова - служител в служба "Деловодство" при РС-гр.Сандански предадах на вещото лице Иван Петров Костадинов гр.д.№ 380/09 по описа на РС-гр.Сандански за изпълнение на взложена му експертиза.

Делото е прономеровано,прошноровано и съдържа 59 листя.

 

Настоящият протокол се състави в три еднообрази екземпляри,единият от които се предаде на вещото лице,а двата-за РС-гр.Снадански.

 

предал:................                        приел:.........................                       дата:.............2009 г                                       

 

 

6.Получаването на делото от вещото лице след изпълнение на експертизата,в случаите когато става лично,се удостоверява с протокол,в следния образец:

 

 

                                   П  Р  О  Т  О  К  О  Л

                                                    гр.Сандански- 28.09.2009 г

 

Днес 28.09.2009 г  Янка Гърчева - служител в служба "Деловодство" при РС-гр.Сандански получих от вещото лице Иван Петров Костадинов н.о.х.д.№ 380/09 по описа на РС-гр.Сандански,с приложени три екземпляри експертиза.

След като извърших проверка,установих,че делото е прономеровано,прошноровано и съдържа 59 листя.

 

Настоящият протокол се състави в три еднообрази екземпляри,единият от които се предаде на вещото лице,а двата-за РС-гр.Снадански.

 

приел:................                         прдал:.........................                        дата:.............2009 г                                       

 

 

6.След получаването на делото лично от вещото лице екземпляр от протоколите за предаване и получаване се прилага към делото и се докладват незабавно на съдията-докладчик.

Останалите екземпляри от протоколите(третия) се съхраняват в папка.

 

 

 

Правилата са утвърдени от председателя на РС-гр.Сандански със заповед  № 385 от 28.09.2009 г