Notice: Use of undefined constant bg - assumed 'bg' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20

Notice: Use of undefined constant en - assumed 'en' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20
Районен съд - гр. Сандански

В РС-гр.Сандански
действат следните вътрешни правила :
 
 
 
1.  Правила за разпределение на дела.
2.  Правила за публикуване на съдебни актове.
3.  Правила за изпращане на дела за експертиза.
4.  Правила за достъп до обществена информация
5. Правила за подбор, назначаване, повишаване в длъжност и подобряване на професионалната квалификация на съдебните служители в РС - Сандански
6. Правила за организацията на работата на съдебните заседатели при РС - Сандански
7. Правилник за вътрешния трудов ред в РС - Сандански
8. Оперативен план за развитието на Районен съд - Сандански за периода 2013-2017 г.
9. Стратегия за развитие на Районен съд - Сандански за периода 2013 - 2017 г. 
10. Стратегия за управление на риска в РС - Сандански
11. Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол в РС - Сандански
12. Вътрешни правила за правилното организиране на работата с компютърната техника, използване на програмни продукти и Интернет в РС - Сандански
13. Вътрешни правила за иницииране, образуване и разглеждане на производства за нарушение на етичния кодекс от служителите на  РАЙОНЕН СЪД - град Сандански 

 14. Правила  на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за частните съдебни изпълнители и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество за принудително събиране на вземанията на органите на Съдебната власт /Споразумението/, одобрено с Решение по протокол № 37/25.06.2015 г. на Висшия съдебен съвет

15. Правила за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и свидетели. 

16. Вътрешни правила за организацията и дейността на общото събрание на РАЙОНЕН СЪД - град Сандански 

17. Вътрешни правила за определяне на натовареността на Председателя на съда и на съдиите от Районен съд-Сандански, които са натоварени с организационни функции. 

18. Правила за организация на дейността по регистриране на книжата,провеждане и извършване на публична продан в Районен съд- Сандански , приети със Заповед 547 от 17.10.2016 г.

19. Правила за организацията на документооборота по изпълнителни дела в служба"ДСИ" при Районен съд - Сандански приети със Заповед 547 от 17.10.2016 г.