Notice: Use of undefined constant bg - assumed 'bg' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20

Notice: Use of undefined constant en - assumed 'en' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20
Районен съд - гр. Сандански

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява 

 

 

 

 Информация по чл.44, ал.3,т.1 от ЗОП и чл.29, ал.1 от Правилника за прилагана на ЗОП(Публикувано на 08.09.2016 г.)

 I. (Публикувано на 08.09.2016 г.)

II. (Публикувано на 08.09.2016 г.)

III. (Публикувано на 08.09.2016 г.)

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП (Публикувано на 08.09.2016 г.)

Техническо задание (Публикувано на 08.09.2016 г.)

Приложения (Публикувано на 08.09.2016 г.) 

Съобщение (Публикувано на 21.09.2016 г.)

 

Линк към РОП :  ОБЯВА 

 

Протокол от заседание на комисия (Публикувано на 05.10.2016 г.   10:10 ч.)

 

Договор ( Публикувано на 12.10.2016 г. 16:50 ч.) 

Техническо задание ( Публикувано на 12.10.2016 г. 16:51 ч.)

Приложения  1 , 23  (Публикувано на 12.10.2016 г. 16:52 ч.)

Споразумение 1 ( Публикувано на 12.10.2016 г. 16:53 ч.)

Споразумение 2 (Публикувано на 12.10.2016 г. 16:55 ч.)

 

Приемо-предавателен протокол (Публикувано на 27.10.2016 г. 13:30 ч.) 

Договор (Публикувано на 31.10.2016 г. 10:57 ч.) 

Писмо от Бетон ЕООД (Публикувано на 03.11.2016 г. 14:59 ч.) 

Протокол от заседание на комисия (Публикувано на 04.11.2016 г. 16:15 ч.) 

Технически инвестиционен проект (Публикувано на 04.11.2016 г. 16:17 ч.)

Количествена сметка (Публикувано на 04.11.2016 г. 16:17 ч.) 

Топлотехнически изчисления (Публикувано на 04.11.2016 г. 16:25) 

Схема 1 Схема 2

Удостоверение за проектантска правоспособност (Публикувано на 04.11.2016 г. 16:29 ч.) 

 Подробни топлотехнически изчисления (Публикувано на 04.11.2016 г. 16:36 ч.)

Приемо-предавателен протокол (Публикувано на 04.11.2016 г. 16:55 ч.) 

Анекс към Договор No 527 / 12.10.2016 г. (Публикувано на 07.11.2016 г. 14:45 ч.)

Договор за консултантска дейност (Публикувано на 18.11.2016 г. 14:55 ч.) 

СЪОБЩЕНИЕ ( Публикувано на 21.12.2016 г. 09:09 ч.)