Notice: Use of undefined constant bg - assumed 'bg' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20

Notice: Use of undefined constant en - assumed 'en' in /home/rssandanski/www/root/include/config.inc.php on line 20
Районен съд - гр. Сандански

УВАЖАЕМИ АДВОКАТИ,

 

  В съдилищата на Благоевградски съдебен район стартира тестова версия на бъдещият Единен портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела /https://ecase.bg/. Чрез този електронен портал, всеки адвокат, който е пълномощник на страна по съдебни дела, ще може да прави справки по електронните досиета на делата  си  в реално време, от  всички точки на планетата и чрез всички технически устройства, които ползват и работят с Интернет. Тестовата версия на Портала предоставя възможност за справки по висящите към момента съдебни дела и постановените по тях окончателни съдебни актове. Тези съдебни актове могат да се копират безплатно от адвокатите в незаверени копия. Разработеният софтуер  обезпечава техническа възможност за предоставяне на достъп и до конкретни архивни дела, както и до  всички приложени към електронното досие на делото съдебни книжа и документи, което обаче ще се реализира на по-късен етап.

          Срокът за работа с тестовата версия е до 31.01.2012г., а условията, при които всеки от вас може да се възползва от нейните възможности и улеснен достъп до делата в електронен вид, са следните:

1.      Адвокатът да е пълномощник по съответното дело и да има представено пълномощно по него с попълнени три имена и уникален личен номер  от Регистъра на адвокатите по ЗА.

2.      Адвокатът да не е освободен по делото или с оттеглено пълномощно от  упълномощителя.

3.      Да подаде еднократно заявление за електронен дистанционен достъп до информация по делата чрез Портала, което може да бъде писмено или в електронен вид, с положен електронен подпис и посочване на всички дела пред съответният съд, по които адвокатът е пълномощник и иска достъп.

4.      Да се разреши такъв достъп с изрична резолюция от Председателя на съответният съд,  по чийто опис са посочените съдебни дела.

5.      Да получи  уникална парола от администраторите на портала  при  влизане  и ползване на електронният портал за достъп до съдебните си дела,  след разрешението за достъпа от Председателя на съответният съд .

 

    Порталът за предоставяне на електронен достъп до съдебните дела се намира на  Интернет адрес:  https://ecase.bg

 

       КРАТКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОРТАЛА

 

     След  получаване на уникална парола, всеки адвокат  може да  влезе в Електронният портал като използва  въпросната парола и  наименованието на официално регистрираната по ЗА електронна поща  за свое потребителско име. В основната директория на Портала ще има информация за номерата на всички дела, по които съответният адвокат е регистриран като пълномощник, като номерата на делата са едновременно и активни линкове към електронната папка  с документите по тези дела.

    При отваряне на електронната папка за  конкретното електронно дело, адвокатът ще може да получи информация за :

   -вида на делото и статус на същото/дата на образуване, движение, насрочване, обявяване за решаване/,

   - съдебен състав, страни в процеса, съдебен секретар

   - постановени съдебни актове по делото, в това число съдебни протоколи и окончателни съдебни актове

    -информация за обжалване на  съдебните актове.

 

                   ЕЛЕКТРОННИ СПРАВКИ ПО ДЕЛАТА

 

       Електронният портал за достъп предоставя възможност за направата на бързи справки по редица зададени критерии, както следва: наименование на съд от Единната номенклатура на съдилищата в страната, вид на дело, входящ номер, дело с номер и година, страна по дело.

   

                                     ОБРАТНА ВРЪЗКА

   

     В Софтуера на Електронният портал е предвидена възможност за обратна връзка с администраторите на портала и съдилищата, чрез която адвокатите могат да изразяват своето мнение относно проблемите и/или положителният резултат от ползуването на продукта, както и да дават препоръки за подобряването на електронният достъп и организацията по поддържането и предлаганото му. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ ЗА ИСКАНЕ НА ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА